Terms and conditions

 


Vilkår for kjøp

Hud og Kroppsterapiskolen gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.
 
 
 
Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir,  vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.
 
Delbetaling og avdragsordning
Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.
 
 
Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller Hud og kroppsterapiskolen og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Hud og kroppsterapiskolen sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Hud og kroppsterapiskolens produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Hud og kroppsterapiskolen. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Hud og kroppsterapiskolen tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Hud og kroppsterapiskolen og ansatte hos dets partnere.
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Hud og kroppsterapiskolen-teamet holdes strengt konfidensielt.
 
Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. INSPIRO garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring: http://inspiro.no/personvern [BYTT TIL LENKE TIL DIN PERSONVERNERKLÆRING]
 
Ansvarsbegrensing
Hud og kroppsterapiskolen og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
Hud og kroppsterapiskolen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Hud og kroppsterapiskolens kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften ikke bli refundert. Ved utsettelse fra Hud og kroppsterapiskolens initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at du og kroppsterapiskolen kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Lån i statens lånekasse
Du må følge Statens lånekasse sine regler for tildeling. §8

Til deg som har lån i Statens lånekasse. Ditt lån skal dekke det skolen koster. Når du får din utbetaling fra Lånekassen skal du omgående betale skolepengene. Dersom du av ulike grunner ikke kan betale alle moduler med en gang skal du omgående kontakte skolen og dokumentere og begrunne hva årsaken er. Skolepenger skal innbetales omgående etter utbetaling. Ved lån i Statens Lånekasse er du forpliktet å betale hele skolebeløpet innen 10 måneder fra skolestart.§8-7 , da med spesial avtale med skolen.

 Dersom du avbryter skolegangen er vi som skole forpliktet å gi beskjed til lånekassen. Resultatet kan være at du må betale tilbake hele lånet og stipendet du har fått utbetalt til Lånekassen

 
Force majeur
Er Hud og kroppsterapiskolen eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hud og kroppsterapiskolen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Hud og kroppsterapiskolen refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
Kontakt oss gjerne på mail:
 
E-post: info@hudogkroppsterapiskolen.no
 
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.